Съобщения за Група “Калинки”

Съобщение за родителите!

Уважаеми родители,

Във връзка с изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата от Община Варна, ЦПЛР-Логопедичен център – Варна ще извърши оценка на езико-говорното развитие на децата от третите и четвъртите групи.

При желание от Ваша страна на детето Ви да бъде извършена оценка е необходимо да попълните декларация за съгласие.

Срокът за предаване на декларацията е 21.09.2022 г. до 08.30 ч.

Декларацията може да изтеглите от тук:

Информация за родители!

Уважаеми родители,

информирам Ви, че във връзка с действащите насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини през 2021-2022 г.,утвърдени от МОН и съгласувани с МЗ са в сила следните правила:

 1. Забрана за смесване на деца от различни групи и различни възрасти в една група;
 2. Забрана за смесване на деца от различни групи и различни възрасти при провеждане на дейности по обща и допълнителна подкрепа;
 3. Забрана за извършване на дейности по чл.19 от наредба №5 от 2016 г.,  („при заявено желание на родителите и срещу заплащане, ДГ може да осигури условия на територията си за организиране на педагогически дейности, които не са дейност на ДГ“);
 4. Ограничаване достъпа на външни лица;
 5. Ограничаване използването на физкултурен и музикален салон.

Ирена Ганева – директор на ДГ №29 „Звънче“

Предстоящи родителски срещи!

Група Дата Час Място
I „Калинки“ 29.09.2021 г. 17: 30 ч. Двора на ДГ
II a „Лъвчета“ 28.09.2021 г. 17: 30 ч. Двора на ДГ
II б „Мечо Пух“ 29.09.2021 г. 17: 30 ч. Двора на ДГ
III a „Сладуранчета“ 28.09.2021 г. 17: 30 ч. Двора на ДГ
III б „Слънчице“ 27.09.2021 г. 17: 30 ч. Двора на ДГ
IV a „Цветя“ 24.09.2021 г. 17: 30 ч. Двора на ДГ
IV б“Веселите мечета“ 27.09.2021 г. 17: 30 ч. Двора на ДГ


Среща с логопед от „Логопедичен център – Варна“

Уважаеми родители,

Информирам Ви, че на 16.09.2021 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч. в двора на ДГ се предвиждат отворени консултации на родители на деца от всички възрастови групи със специалист логопед от ‚,Логопедичен център – Варна‘‘ за записване на часове за обща логопедична подкрепа за учебната 2021-2022 г.

За целта е необходимо да направите предварителна заявка на логопед Валентина Дочева на телефон: 0885 272 002

ИРЕНА ГАНЕВА

Директор на ДГ №29 „Звънче“

Родителска среща за новоприетите деца, родени 2018 г.

Уважаеми родители,

На 22.06.2021 г. (вторник) от 17.00 ч. в двора на ДГ №29 „Звънче“ ще се проведе родителска среща за новоприетите деца, родени 2018 г.

Във връзка с обявената епидемиологична обстановка, моля да присъства само един от родителите, като е препоръчително да не водите децата със себе си, както и да спазвате всички мерки за безопасност.

ИРЕНА ГАНЕВА

Директор на ДГ №29 „Звънче“

Информация за прием на деца в първа възрастова група в общинските детски градини за учебната 2021-2022 г.

 1. Информация за прием на деца в първа възрастова група за учебната 2021-2022 г. https://dg.is-vn.bg/garden
 2. Информация за броя на групите и местата в тях за яслена и първа група за учебната 2021-2022 г.https://dg.is-vn.bg/garden/article/13?reception=garden
 3. Въпроси и отговори за прием 2021-2022 г. https://dg.is-vn.bg/garden/article/18?reception=garden
 4. График на дейностите свързани с прием 2021-2022 г. https://dg.is-vn.bg/lv/documents/garden/varna/Grafik_2021.pdf
 5. Райони на общинските детски градини https://dg.is-vn.bg/garden/region?reception=garden
 6. Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна https://dg.is-vn.bg/lv/documents/garden/varna/naredba.pdf

График за консултации с родители!

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „КАЧЕСТВОТО ЗАВИСИ И ОТ МЕН!“

Document-page-001 (2)

Писмо на МОН с №9107-221/11.09.2017 г.

Относно: Извършване на стопанска дейност от училищните настоятелства на територията на училищата и детските градини и събирането на средства от родителите на децата и учениците.

Съобщение за родителите на новоприетите деца родени 2014 г.

Молим, родителите на новоприетите деца родени 2014 г. да изтеглят и попълнят формуляра за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството в срок до 31.07.2017 г.

Попълнените формуляри да бъдат предадени на учителите на групата или в кабинета на ЗАС.

Формуляр: Работна карта