Административни услуги

Във връзка с изпълнение на РМС №704 задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване (НАО), за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, молим да се запознаете със следната информация:

Инфо 136 – детска градина-2

Инфо 138 – приемане и преместване

Инфо 141 – диплома

Инфо 143 – валидиране

Инфо 147 – служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

Инфо 148 – издаване служ  бележка за допускане ДЗИ 2

Инфо 149 – проверка способности-1

Инфо 150 – признаване от чужбина I – VI клас

Инфо 153 – дубликати

Инфо 154 – удостов. проф. обучение и СПК

Инфо 155 – удост. свидет валидиране проф. квалиф

Инфо 156 – европейско прил дипл. СО

Инфо 156 – европейско прил. проф. квалиф

Политика за защита на личните данни

ПРАВИЛА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ В ДГ 29 Звънче

Декларация за лични данни за прием ДГ 29 Звънче -2023

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие на лични данни