За нас

20160405_164545

ДГ №29 „Звънче“ e построена и открита в ж.к. „Възраждане“ през 1985 г., с директор г-жа Димитричка Христова, която я ръководи цели 25 години, до 2011 г. От края на 2011 г. ръководството на градината е поето от г-жа Ирена Ганева.

Материалната база на ДГ №29 „Звънче“ е естетична, непрекъснато обновяваща се и стимулираща детското развитие. Централната сграда се състои от шест детски групи със занимални, отделни спални и прилежащи помещения. Оборудвана е с музикален салон, физкултурен салон, ресурсен кабинет, логопедичен кабинет, екологичен кът, методичен кът по безопасност на движението по пътищата, етнографски кът, детска библиотека, кът за грижа за цветята, разливочна за храна.

През 2006 г. е разкрит филиал с една група в бл.66 в ж.к. „Възраждане“. Във филиалната група са осигурени необходимите условия за комфорт на децата и база за провеждане на иновативно и качествено образование. Осигурено е видеонаблюдение на входа и към детската площадка на филиала, която се намира непосредствено срещу него.

Дворът на градината е красиво терасовидно разположен, с богата растителност. Има шест площадки за игра, детски стадион и спортно игрище, където се провеждат множество празници, състезания, екологични и други дейности. Монтирано е видеонаблюдение. Детската градина има изготвен проект от 2017 г. за изграждане на нови площадки за игра, игрище, опитно поле и природен кът, който предстои да бъде реализиран.

Педагогическият екип на ДГ №29 „Звънче“ е с висока квалификация, педагогическа компетентност, отговорност и стремеж към непрекъснато усъвършенстване. Приоритети в работата на екипа са използването на иновативни подходи и информационни технологии в педагогическото взаимодействие, екологично образование,  здравно образование, безопасно поведение на пътя, гражданско образование, приобщаване към българските национални традиции и ценности.

Детската градина  е екоучилище, носител на приза „Зелен флаг“ от 2001 г., който екипът защитава ежегодно. Участваме в международните програми „Учим за гората“, „Да намалим отпадъците“, „Големият лов на растения“.  Притежаваме сертификати за защитени проекти по тях и непрекъснато търсим нови форми за работа, насочени към повишаване на екологичната култура на децата.

Участваме в училищните схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на държавен фонд „Земеделие“ за доставка на плодове и млечни продукти. Имаме разработени и спечелени проекти по програма на ПУДООС „Обичам природата – и аз участвам“ по национална кампания „Чиста околна среда“ към МОСВ; проект „ИКТ в системата на ПУО“; проект по национална програма „Успяваме заедно“ за успешна адаптация на децата към детската градина.Всяка година Участваме с проект по ПМС №46 за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта.

Децата на ДГ №29 „Звънче“ се обучават, възпитават и играят под ежедневните грижи на целия педагогически и непедагогически персонал. Атмосферата в градината е ведра и позитивна, защото в нея работят мотивирани хора с висока ценностна система, а примерът е най-доброто, което можем да дадем на децата. Нашите деца са радостни, любознателни и търсещи, имат множество групови и индивидуални постижения и награди за участието си в конкурси и състезания, благодарение и на доброто взаимодействие с родителите, което се базира на взаимно уважение, толерантност, подкрепа и споделена отговорност.