Нормативна уредба

Правилници и кодекси

Мерки и правила за организиране на дейностите в ДГ №29 „Звънче“ в условията на COVID-19

Планове

Наредби и закони

Механизъм за противодействие на тормоза между децата в ДГ №29 ,,Звънче“

Програми

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

За родители

БЛАНКИ:

 ДРУГИ:

Достъп до обществена информация