Нашият екип

Екипът на Детска градина №29 „Звънче“ – висококвалифициран, мотивиран и  отговорен. Педагози с богат опит и висока ценностна система, квалифициран помощен персонал, компетентни административни и технически лица и медицински специалисти. Носител е на Награда „Варна” за 2004 г. и отличия за постигнати творчески успехи и висок професионализъм.

Педагогическият екип организира и провежда образователно-възпитателния процес в съответствие с държавните образователни стандарти и прилага съвременни методи и форми на взаимодействие. Участва успешно  в множество национални и международни проекти и програми.

Приоритет в работата му са индивидуалния подход, подкрепа и грижа за личностното развитие на всяко дете, подобряване на условията за възпитание и обучение, екологично, гражданско и интеркултурно образование, защита на правата на децата, здравна култура, безопасно движение на улицата, приобщаване към българските обичаи и традиции, използване на иновативни практики и технологии.

Екипът прилага компетентностния подход в образованието. Възпитава у децата ценности, умения и способности – позитивна дисциплина, отговорност, самостоятелност, любов и уважение към себе си и другите, добро самочувствие и увереност, с цел успешната им  реализация в живота.

Директор:

 • Ирена Ганева – магистър, I ПКС

Старши учители:

 • Галина Влашка – магистър, II ПКС
 • Ивелина Иванова – магистър, I ПКС
 • Паолина Маркова – магистър, II ПКС
 • Йорданка Христова – магистър, II ПКС
 • Елена Генова – магистър, V ПКС
 • Нели Русева – магистър, II ПКС
 • Надя Кирова – магистър, III ПКС
 • Йорданка Мазлумян – магистър
 • Павлина Драганова – магистър, V ПКС
 • Йорданка Александрова – магистър, II ПКС
 • Мариана Димитрова – магистър, II ПКС
 • Николинка Стоянова – магистър, II ПКС
 • Людмила Стоева – магистър, V ПКС

Учители:

 • Симона Иванова – бакалавър

Главен счетоводител:

 • Албена Гигова

Завеждащ административна служба:

 • Дарина Георгиева

Технически секретар:

Помощник-възпитатели:

 • Русанка Димитрова
 • Донка Коева
 • Галина Милкова
 • Антоанета Дамянова
 • Тодорка Лисичкова
 • Цветанка Лефтерова
 • Венета Кръстева
 • Дарина Жекова

Огняри:

 • Златин Атанасов

Медицински сестри:

 • М.с. Гинка Стойкова
 • М.с. Тодорка Костова

18620788_1577198975643849_4725097085394745045_o